Publikationer och uppdrag

Engarden AB har utfört uppdrag på internationell, nationell, regional och lokal nivå. Under de två senaste åren har vi  gjort  könskonsekvensanalyser för Länsstyrelsen i Stockholms län och i Dalarna. Vi har arbetat med nuläges-och behovskartläggning för Jämställd Tillväxt för Länsstyrelsen i Stockholms län. Vi har jobbat med kartläggning av organisationskultur för Tekniska Högskolan i Skövde. Vi har jämställdhetsintegrerat verksamheter för Arbetsmiljöverket och andra myndigheter samt för Landstinget i Stockholms län med nya RUFS. Vi har även tagit fram kommunikationsstrategier för Arbetsmiljöverket. Vi har drivit stödfunktionen ESI-support för svenska ESF-rådet under 2015 vilket innebar att ge stöd till projekt och myndighet i att integrera   jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdrag har även utförts under 2016 för Kontigo med stödinsatser till olika socialfondsprojekt och Feadprojekt. Vi samarbetar också med Ramböll , Sweco,  och med flera andra konsulter som i nätverket Mångfaldsföretagarna och kan därför erbjuda stöd även inom andra områden som utvärdering, organisationsutveckling, marknadsföring, förändringsteori och annat.

Publikationer

Engarden AB har varit med i att ta fram rapporter, strategier och praktiska verktyg. Nedan presenterar vi några aktuella publikationer.

betaltjänstHur betaltjänstproblematiken påverkar jämställdhet
Rapport om jämställdhet och digitalisering för länsstyrelserna. Rapporten lyfter fram områden där skillnader i kvinnors och mäns livsvillkor kan påverka behovet av eller tillgängligheten till grundläggande betaltjänster.
Till rapport: Hur betaltjänstproblematiken påverkar jämställdhet

Standard för jämställdhetsintegrering
Broschyr om jämställdhetsstrategi för ESF/Socialfonden. bild_jämställdhetsstandard_246x350Standard för jämställdhetsintegrering är ett verktyg för dig som arbetar med jämställdhet i planering, programskrivande, genomförande, övervakning eller utvärdering på nationell, regional eller lokal nivå:
Till broschyr: Standard för jämställdhetsintegrering

Fler verktyg och metoder

  • JämFör, för att jämföra kvinnors och mäns arbetsmiljö i tio frågor vid inspektion. Metoden togs fram i ett uppdrag för Arbetsmiljöverket och används vid inspektioner av arbetsplatser. Andra metoder vi tagit fram är:
  • 4R-metoden, för jämställdhetsanalys av en verksamhet. Bidrar till att identifiera potentiella problem och fokusområden att arbeta vidare med.
  • JämKart, för att kartlägga verksamheter utifrån grad av jämställdhetsintegrering och skatta utvecklingspotentialen.

Womens Room, Kvinnors historia i Sverige från vikingatid till nutid. Allmänna historien om hur kvinnors livssituation har sett ut under olika epoker.

Womens room